PRZEWODNIK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zapraszamy warszawskie organizacje pozarządowe do nowatorskiego programu budowania sieci współpracujących ze sobą i wspierających się instytucji, organizacji pozarządowych, grup mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorstw. Każda organizacja pozarządowa kryje w sobie niewykorzystany potencjał: mogą to być sale publikacje, sprzęt, wolne miejsca na warsztatach, zgromadzone przez lata dobre praktyki i wiedza. Zdarzają się także sytuacje, gdy Twojej organizacji czegoś brakuje, a plan rocznych wydatków nie uwzględnił doraźnych, niezaplanowanych wcześniej potrzeb. Nie zawsze możliwości kadrowe czy finansowe organizacji pozwalają zaangażować się na rzecz dbania o dobra wspólne w okolicy i mieście we współpracy z innymi organizacjami. Wymiennik / Kooperacja, sieć przekraczająca bariery między sektorami, jest budowana w oparciu o walutę lokalną. Waluta umożliwia udostępnianie wolnych zasobów, niefinansowe zaspokajanie potrzeb, a także wspólne realizowanie złożonych przedsięwzięć. Wymiennik / Kooperacja to także sposób na dotarcie do nowych odbiorców i zbudowanie trwałych relacji z wolontariuszami dzięki honorowaniu pracy społecznej.
KORZYŚCI DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
 • Dostęp do dóbr i usług oferowanych przez inne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorstwa i lokalną społeczność
 • Materialne i osobowe wsparcie bez względu na sytuacją finansową organizacji
 • Wymiana wiedzy, doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami
 • Łączenie zasobów różnych podmiotów w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia
 • Poszerzenie grona odbiorców działań
 • Zmniejszenie dystansu między organizacją a adresatami działań
 • Poprawienie jakości relacji z wolontariuszami
 • Zwiększenie zaufania do instytucji lub organizacji
 • Zainteresowanie mediów i wsparcie w promocji działań

JAK DZIAŁA WYMIENNIK?

Wymiennik opiera się na umownej walucie o nazwie ALTERKA. Ma ona formę punktów zapisywanych na internetowych kontach przez użytkowników Wymiennika. Po dokonaniu transakcji sprzedawca zapisuje na swoim koncie punkty dodatnie, obciążając jednocześnie nabywcę taką samą liczbą punktów ujemnych. Punkty można swobodnie wymieniać na dobra i usługi dostępne w Wymienniku. Każdy użytkownik otrzymuje na początku „kredyt” o wartości 500 alterek. Rejestrowanie transakcji pozwala monitorować bilans punktów i pilnować, by wymiana była korzystna dla wszystkich stron. Wymiennik działa w oparciu o dostępną nieodpłatnie platformę internetową, która pełni jednocześnie funkcję serwisu z ogłoszeniami.
JAK ORGANIZACJE POZARZĄDOWE MOGĄ KORZYSTAĆ Z WYMIENNIKA
Organizacje pozarządowe korzystające z Wymiennika mogą udostępniać swoje wolne zasoby i korzystać z setek dóbr i usług oferowanych przez innych użytkowników.
dla społeczności
 • warsztaty i szkolenia
 • publikacje
 • bilety
 • dobre praktyki
 • udostępnianie sal
 • wynajem sprzętu
PRZYKŁADY OFERT organizacje pozarządowe
od społeczności
 • porady prawne
 • wiedza
 • teksty: redagowanie i tłumaczenie
 • usługi graficzne
 • pomoc wolontariuszy
 • prowadzenie warsztatów
ETAPY UDZIAŁU W PROJEKCIE

1. PODPISANIE DEKLARACJI

Pierwszym krokiem jest deklaracja woli podjęcia współpracy w ramach projektu Wymiennik / Kooperacja. Deklarację można wypełnić online lub osobiście podczas spotkania z przedstawicielem zespołu projektu.

3. ZAŁOŻENIE KONTA

Pełny udział w projekcie wymaga założenia konta w serwisie Wymiennik. Oprócz danych adresowych w formularzu należy podać przynajmniej jeden zasób, który instytucja jest gotowa udostępnić w ramach sieci oraz jedną potrzebę.

2. KONSULTACJE INDYWIDUALNE, CZYLI MAPOWANIE ZASOBÓW I POTRZEB

Celem konsultacji indywidualnych będzie m.in. przeprowadzenie diagnozy zasobów i potrzeb instytucji przy wsparciu zespołu projektu. Każda instytucja publiczna kryje w sobie niewykorzystany potencjał: mogą to być sale, wolne miejsca na warsztatach, niesprzedane bilety, publikacje, sprzęt, ale także gromadzona przez lata wiedza i dobre praktyki. Zwykle nie wszystkie potrzeby instytucji są możliwe do zaspokojenia przy ograniczonym budżecie: brakuje wolontariuszy, dostępu do eksperckiej wiedzy, grafików czy tłumaczy.

4. WYMIANY W RAMACH SIECI

Przez cały czas trwania projektu animator sieci zapewni wsparcie w korzystaniu z serwisu. Instytucje uczestniczące w projekcie będą otrzymywały zachęty w postaci wybranych ofert zgodnych z zadeklarowanymi potrzebami.


5. PODSUMOWANIE

Po zakończeniu projektu Wymiennik / Kooperacja odbędą się spotkania robocze z udziałem wszystkich uczestników sieci oraz przedstawicieli urzędu miasta. Ich celem będzie podsumowanie rezultatów pierwszego półrocza działania sieci Wymiennik / Kooperacja oraz zapewnienie dalszego rozwoju międzysektorowego partnerstwa.
PRZYKŁADY Z INNYCH KRAJÓW

SPICE (Wielka Brytania)

Spice to organizacja wspierająca sieć lokalnych banków czasu, ściśle współpracujących z lokalnymi instytucjami, władzami samorządowymi i organizacjami trzeciego sektora. Wolontariusze zapisani do lokalnego banku czasu dzielą się swoimi umiejętnościami, wykonując pracę dla lokalnej społeczności. Lista zadań jest przygotowywana przez organizacje partnerskie. Wolontariusze otrzymują w zamian punkty wg przelicznika godzinowego, które następnie wymieniają na nagrody udostępniane przez partnerów. Na Wyspach Brytyjskich działa ok. 10 lokalnych programów tworzących sieć brytyjskich banków czasu (w tym 4 w Londynie). Ponadroczne badanie ewaluacyjne wykazało m.in., że 62% badanych organizacji lepiej wykorzystuje lokalne zasoby i umiejętności dzięki mechanizmowi banku czasu. Więcej informacji:
www.justaddspice.org

TIMEBANKING (Australia)

Timebanking to wspierany przez władze stanowe Nowej Południowej Walii program społeczny oparty na idei banku czasu. Umożliwia on bezpłatną wymianę usług pomiędzy członkami społeczności. W zależności od swoich umiejętności i potrzeb uczestnicy banku deklarują, jakie rodzaje usług mogą świadczyć na rzecz innych i z jakich usług chcieliby skorzystać. Wymianę informacji i odnotowywanie świadczonych usług umożliwia serwis internetowy utrzymywany ze środków publicznych. Jednostką rozliczeniową jest godzina, niezależnie od rynkowej wartości usługi. Odnotowane na koncie godziny pracy można następnie wymienić na potrzebną w danej chwili pomoc, której udzielają osoby należące do banku czasu. Więcej informacji:
timebanking.com.au
JAK DOŁĄCZYĆ DO SIECI WYMIENNIK / KOOPERACJA
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
Aby zgłosić organizację pozarządową do udziału w projekcie wystarczy wypełnić deklarację online
KONTAKT
Zachęcamy do kontaktu w celu przekazania pytań i uwag oraz ustalenia terminu konsultacji indywidualnych
KWESTIONARIUSZ ZASOBÓW I POTRZEB
Kwestionariusz pomaga samodzielnie sprawdzić jakimi zasobami dysponuje organizacja oraz określić jej potrzeby