PRZEWODNIK DLA GRUP NIEFORMALNYCH

Grupy nieformalne: ruchy sąsiedzkie, kooperatywy spożywcze, kluby dyskusyjne, ogródki wspólnotowe, grupy tematyczne, inicjatywy miejskie, grupy samopomocowe i wiele więcej, czyli samoorganizujący się mieszkańcy działają na rzecz wspólnego dobra we własnym sąsiedztwie, w polityce miejskiej, krajowej oraz globalnej. Podstawową wartością jest wiara, że wspólnymi siłami i współpracą można doprowadzić do oczekiwanych zmian. Istotne cechy wyróżniające członków i członkiwnie grup nieformalnych to: duże zaangażowanie i wiedza specjalistyczna. Działania nieformalnie sytuują się jednak poza obiegiem wsparcia instytucjonalnego – czy to ze strony dużych organizacji pozarządowych czy sektora publicznego – z powodu braku odpowiednich mechanizmów. WYMIENNIK / KOOPERACJA to projekt, który wykorzystuje walutę lokalną do zbudowania sieci współpracujących ze sobą instytucji, organizacji, grup i firm. Waluta umożliwia udostępnianie wolnych zasobów, niefinansowe zaspokajanie potrzeb, a także wspólne realizowanie złożonych przedsięwzięć. WYMIENNIK / KOOPERACJA to także sposób na zwiększanie siły oddziaływania grupy nieformalnej, dotarcie do nowych osób i podjęcie współpracy z wieloma partnerami. Projekt WYMIENNIK / KOOPERACJA opiera się na działającym od 2012 roku serwisie WYMIENNIK.ORG, którego użytkownicy w ciągu niespełna trzech lat działania dokonali ponad 5 000 transakcji z użyciem lokalnej waluty.

KORZYŚCI DLA GRUP NIEFORMALNYCH

1. INFRASTRUKTURA
 • stały lub czasowy dostęp do lokali i terenów udostępnianych przez innych użytkowników
 • możliwość wypożyczania mebli i sprzętu elektronicznego
2. WIEDZA
 • dostęp do publikacji wydawanych przez instytucje i organizacje pozarządowe
 • możliwość korzystania z konsultacji eksperckich
 • łatwy dostęp do specjalistów z różnych dziedzin
3. CZŁONKOSTWO
 • współpraca z innymi grupami, a także instytucjami i organizacjami pozwali dotrzeć z Waszymi działaniami do nowych osób
4. RZECZNICTWO
 • większe grono odbiorców to silniejsze wsparcie dla sprawy, w którą zaangażowana jest Wasza grupa
5. ZAANGAŻOWANIE
 • wewnętrzna waluta pozwala docenić zaangażowanie członków grupy, a przez to wzmacnia ich motywację do dalszej pracy
6. WSPARCIE POZAFINANSOWE
 • możliwe jest otrzymywanie darowizn i dotacji w lokalnej walucie
7. WSPÓŁPRACA
 • łatwe łączenie zasobów różnych podmiotów w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia

JAK DZIAŁA WYMIENNIK?

Wymiennik opiera się na umownej walucie o nazwie ALTERKA. Ma ona formę punktów zapisywanych na internetowych kontach przez użytkowników Wymiennika. Po dokonaniu transakcji sprzedawca zapisuje na swoim koncie punkty dodatnie, obciążając jednocześnie nabywcę taką samą liczbą punktów ujemnych. Punkty można swobodnie wymieniać na dobra i usługi dostępne w Wymienniku. Każdy użytkownik otrzymuje na początku „kredyt” o wartości 500 alterek. Rejestrowanie transakcji pozwala monitorować bilans punktów i pilnować, by wymiana była korzystna dla wszystkich stron. Wymiennik działa w oparciu o dostępną nieodpłatnie platformę internetową, która pełni jednocześnie funkcję serwisu z ogłoszeniami.
W JAKI SPOSÓB GRUPA NIEFORMALNA MOŻE KORZYSTAĆ Z WYMIENNIKA?
Grupy nieformalne korzystające z Wymiennika mogą udostępniać swoje wolne zasoby i korzystać z setek dóbr i usług oferowanych przez innych użytkowników.
dla społeczności
 • dobre praktyki
 • wiedza ekspercka
 • warsztaty i szkolenia
 • wydarzenia
 • wynajem sprzętu
 • odwdzięczanie się w alterkach za pracę społeczną
PRZYKŁADY OFERT grupy nieformalne
od społeczności
 • porady prawne
 • usługi graficzne
 • wiedza specjalistyczna
 • pomoc wolontariuszy
 • sala
 • wypożyczenie sprzętu
 • pomoc ekspertów
 • dotacje w alterkach
 • usługi
ETAPY UDZIAŁU W PROJEKCIE

1. PODPISANIE DEKLARACJI

Pierwszym krokiem jest deklaracja woli podjęcia współpracy w ramach projektu Wymiennik / Kooperacja. Deklarację można wypełnić online lub osobiście podczas spotkania z przedstawicielem zespołu projektu.

3. ZAŁOŻENIE KONTA

Pełny udział w projekcie wymaga założenia konta w serwisie Wymiennik. Oprócz danych adresowych w formularzu należy podać przynajmniej jeden zasób, który instytucja jest gotowa udostępnić w ramach sieci oraz jedną potrzebę.

2. KONSULTACJE INDYWIDUALNE, CZYLI MAPOWANIE ZASOBÓW I POTRZEB

Celem konsultacji indywidualnych będzie m.in. przeprowadzenie diagnozy zasobów i potrzeb instytucji przy wsparciu zespołu projektu. Każda instytucja publiczna kryje w sobie niewykorzystany potencjał: mogą to być sale, wolne miejsca na warsztatach, niesprzedane bilety, publikacje, sprzęt, ale także gromadzona przez lata wiedza i dobre praktyki. Zwykle nie wszystkie potrzeby instytucji są możliwe do zaspokojenia przy ograniczonym budżecie: brakuje wolontariuszy, dostępu do eksperckiej wiedzy, grafików czy tłumaczy.

4. WYMIANY W RAMACH SIECI

Przez cały czas trwania projektu animator sieci zapewni wsparcie w korzystaniu z serwisu. Instytucje uczestniczące w projekcie będą otrzymywały zachęty w postaci wybranych ofert zgodnych z zadeklarowanymi potrzebami.


5. PODSUMOWANIE

Po zakończeniu projektu Wymiennik / Kooperacja odbędą się spotkania robocze z udziałem wszystkich uczestników sieci oraz przedstawicieli urzędu miasta. Ich celem będzie podsumowanie rezultatów pierwszego półrocza działania sieci Wymiennik / Kooperacja oraz zapewnienie dalszego rozwoju międzysektorowego partnerstwa.

PRZYKŁADY Z INNYCH KRAJÓW

SPICE (Wielka Brytania)

Spice to organizacja wspierająca sieć lokalnych banków czasu, ściśle współpracujących z lokalnymi instytucjami, władzami samorządowymi i organizacjami trzeciego sektora. Wolontariusze zapisani do lokalnego banku czasu dzielą się swoimi umiejętnościami, wykonując pracę dla lokalnej społeczności. Lista zadań jest przygotowywana przez organizacje partnerskie. Wolontariusze otrzymują w zamian punkty wg przelicznika godzinowego, które następnie wymieniają na nagrody udostępniane przez partnerów. Na Wyspach Brytyjskich działa ok. 10 lokalnych programów tworzących sieć brytyjskich banków czasu (w tym 4 w Londynie). Ponadroczne badanie ewaluacyjne wykazało m.in., że 62% badanych organizacji lepiej wykorzystuje lokalne zasoby i umiejętności dzięki mechanizmowi banku czasu. Więcej informacji:
www.justaddspice.org

TIMEBANKING (Australia)

Timebanking to wspierany przez władze stanowe Nowej Południowej Walii program społeczny oparty na idei banku czasu. Umożliwia on bezpłatną wymianę usług pomiędzy członkami społeczności. W zależności od swoich umiejętności i potrzeb uczestnicy banku deklarują, jakie rodzaje usług mogą świadczyć na rzecz innych i z jakich usług chcieliby skorzystać. Wymianę informacji i odnotowywanie świadczonych usług umożliwia serwis internetowy utrzymywany ze środków publicznych. Jednostką rozliczeniową jest godzina, niezależnie od rynkowej wartości usługi. Odnotowane na koncie godziny pracy można następnie wymienić na potrzebną w danej chwili pomoc, której udzielają osoby należące do banku czasu. Więcej informacji:
timebanking.com.au
JAK DOŁĄCZYĆ DO SIECI WYMIENNIK / KOOPERACJA
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
Aby zgłosić grupę nieformalną do udziału w projekcie wystarczy wypełnić deklarację online
KONTAKT
Zachęcamy do kontaktu w celu przekazania pytań i uwag oraz ustalenia terminu konsultacji indywidualnych
KWESTIONARIUSZ ZASOBÓW I POTRZEB
Kwestionariusz pomaga samodzielnie sprawdzić jakimi zasobami dysponuje grupa oraz określić jej potrzeby