PRZEWODNIK DLA LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Zapraszamy lokalne przedsiębiorstwa i podmioty ekonomii społecznej do sieci współpracujących ze sobą instytucji, organizacji, grup i firm, która jest oparta o mechanizm waluty lokalną. Waluta ukształtuje wizerunek Twojej firmy jako przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego i bliskiego ludziom. Udział w projekcie oznacza też wymierną korzyść: dostęp do setek dóbr i usług w ramach Wymiennika. Wymiennik / Kooperacja to unikalna sieć współpracujących ze sobą podmiotów z wielu branż i sektorów. Zapraszamy lokalne firmy i podmioty ekonomii społecznej. Warto współpracować, jeżeli współpraca jest oparta o zasadę równoważenia wzajemnych korzyści. Temu właśnie służy waluta lokalna.
KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
 • Dostęp do dóbr i usług oferowanych przez inne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorstwa i lokalną społeczność
 • Materialne i osobowe wsparcie bez względu na sytuacją finansową organizacji
 • Wymiana wiedzy, doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami
 • Łączenie zasobów różnych podmiotów w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia
 • Poszerzenie grona odbiorców działań
 • Zmniejszenie dystansu między organizacją a adresatami działań
 • Poprawienie jakości relacji z wolontariuszami
 • Zwiększenie zaufania do instytucji lub organizacji
 • Zainteresowanie mediów i wsparcie w promocji działań

JAK DZIAŁA WYMIENNIK?

Wymiennik opiera się na umownej walucie o nazwie ALTERKA. Ma ona formę punktów zapisywanych na internetowych kontach przez użytkowników Wymiennika. Po dokonaniu transakcji sprzedawca zapisuje na swoim koncie punkty dodatnie, obciążając jednocześnie nabywcę taką samą liczbą punktów ujemnych. Punkty można swobodnie wymieniać na dobra i usługi dostępne w Wymienniku. Każdy użytkownik otrzymuje na początku „kredyt” o wartości 500 alterek. Rejestrowanie transakcji pozwala monitorować bilans punktów i pilnować, by wymiana była korzystna dla wszystkich stron. Wymiennik działa w oparciu o dostępną nieodpłatnie platformę internetową, która pełni jednocześnie funkcję serwisu z ogłoszeniami.
W JAKI SPOSÓB LOKALNE PRZEDSIĘBIORSTWA MOGĄ KORZYSTAĆ Z WYMIENNIKA?
Dzięki Wymiennikowi lokalne przedsiębiorstwa mogą udostępniać swoje wolne zasoby i korzystać z setek dóbr i usług oferowanych przez innych użytkowników.
dla społeczności
 • usługi/produkty dostępne w alterkach i/lub opcji łączonej (złotówki+alterki)
 • miejsce i infrastruktura na wydarzenia i spotkania (lokale, sprzęt itp.)
 • wiedza z zakresu księgowości, zarządzania i marketingu
PRZYKŁADY OFERT lokalne przedsiębiorstwa
od społeczności
 • porady specjalistyczne (np. prawne, wystrój wnętrz, usługi graficzne)
 • doraźna pomoc (transportowa, techniczna, kulinarna itp.)
 • wzbogacenie oferty kulturalnej
 • poszerzenie biblioteki i mediateki (książki, magazyny, czasopisma, muzyka w lokalu)
 • uzupełnienie luk w wyposażeniu lokalu
ETAPY UDZIAŁU W PROJEKCIE

1. PODPISANIE DEKLARACJI

Pierwszym krokiem jest deklaracja woli podjęcia współpracy w ramach projektu Wymiennik / Kooperacja. Deklarację można wypełnić online lub osobiście podczas spotkania z przedstawicielem zespołu projektu.

3. ZAŁOŻENIE KONTA

Pełny udział w projekcie wymaga założenia konta w serwisie Wymiennik. Oprócz danych adresowych w formularzu należy podać przynajmniej jeden zasób, który instytucja jest gotowa udostępnić w ramach sieci oraz jedną potrzebę.

2. KONSULTACJE INDYWIDUALNE, CZYLI MAPOWANIE ZASOBÓW I POTRZEB

Celem konsultacji indywidualnych będzie m.in. przeprowadzenie diagnozy zasobów i potrzeb instytucji przy wsparciu zespołu projektu. Każda instytucja publiczna kryje w sobie niewykorzystany potencjał: mogą to być sale, wolne miejsca na warsztatach, niesprzedane bilety, publikacje, sprzęt, ale także gromadzona przez lata wiedza i dobre praktyki. Zwykle nie wszystkie potrzeby instytucji są możliwe do zaspokojenia przy ograniczonym budżecie: brakuje wolontariuszy, dostępu do eksperckiej wiedzy, grafików czy tłumaczy.

4. WYMIANY W RAMACH SIECI

Przez cały czas trwania projektu animator sieci zapewni wsparcie w korzystaniu z serwisu. Instytucje uczestniczące w projekcie będą otrzymywały zachęty w postaci wybranych ofert zgodnych z zadeklarowanymi potrzebami.


5. PODSUMOWANIE

Po zakończeniu projektu Wymiennik / Kooperacja odbędą się spotkania robocze z udziałem wszystkich uczestników sieci oraz przedstawicieli urzędu miasta. Ich celem będzie podsumowanie rezultatów pierwszego półrocza działania sieci Wymiennik / Kooperacja oraz zapewnienie dalszego rozwoju międzysektorowego partnerstwa.
JAK DOŁĄCZYĆ DO SIECI WYMIENNIK / KOOPERACJA
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
Aby zgłosić przedsiębiorstwo do udziału w projekcie wystarczy wypełnić deklarację online
KONTAKT
Zachęcamy do kontaktu w celu przekazania pytań i uwag oraz ustalenia terminu konsultacji indywidualnych
KWESTIONARIUSZ ZASOBÓW I POTRZEB
Kwestionariusz pomaga samodzielnie sprawdzić jakimi zasobami dysponuje przedsiębiorstwo oraz określić jego potrzeby