Wymiennik / Kooperacja to sieć współpracy i wymiany zasobów pomiędzy osobami prywatnymi, instytucjami publicznymi, organizacjami trzeciego sektora, grupami nieformalnymi oraz lokalnymi przedsiębiorstwami budowana dzięki mechanizmowi waluty lokalnej. Waluta umożliwia udostępnianie wolnych zasobów, niefinansowe zaspokajanie potrzeb, a także wspólne realizowanie złożonych przedsięwzięć. Wymiennik / Kooperacja to także sposób na dotarcie do nowych odbiorców, budowanie trwałych relacji, podjęcie współpracy z wieloma partnerami. Wymiennik / Kooperacja opiera się na działającym od 2012 roku serwisie Wymiennik.org, którego użytkownicy w ciągu niespełna trzech lat działania dokonali ponad 5000 transakcji z użyciem lokalnej waluty. więcej…
Warto współpracować – to hasło, którego prawdziwości chyba nikt już dzisiaj nie podważa. Współpraca oparta na uzgodnionych zasadach przynosi korzyści wszystkim stronom. Pozwala mądrzej wykorzystywać dostępne zasoby, zapobiega marnotrawstwu czasu i pieniędzy, wzbogaca o nowe kontakty, doświadczenia, pomysły, daje poczucie bezpieczeństwa i codzienne wsparcie. Tylko dzięki kooperacji możliwe jest podejmowanie dużych, złożonych przedsięwzięć, które wykraczają poza możliwości pojedynczej osoby, organizacji czy grupy. Mimo to działające w Polsce podmioty publiczne, prywatne i obywatelskie częściej rywalizują niż podejmują wysiłek budowania relacji opartych na zaufaniu, współdziałaniu i wzajemnych korzyściach. Wymiennik – Kooperacja to przedsięwzięcie, którego głównym celem jest zmiana tego stanu rzeczy. Zapraszamy warszawskie organizacje pozarządowe, instytucje, grupy nieformalne, przedsiębiorstwa i mieszkańców do stworzenia sieci wielostronnej wymiany przełamującej bariery wewnątrz – i międzysektorowe. Osią projektu jest umowna waluta, która umożliwia wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych, honorowanie pracy społecznej i udostępnianie wolnych zasobów przez organizacje na zasadzie wzajemności. Wymiennik – Kooperacja jest częścią działającego od 2012 roku społecznościowego systemu wymiany Wymiennik.org, którego użytkownicy w ciągu niespełna trzech lat działania dokonali ponad 5000 transakcji bez użycia pieniędzy. Niewielu Polaków podejmuje działania na rzecz dobra wspólnego lub w interesie lokalnej społeczności. Wiąże się to między innymi z brakiem zadowalających korzyści, jakie przynosi dobrowolna, nieodpłatna praca. Innym problemem jest to, że organizacje czy instytucje często nie mają wiedzy jak budować trwałe relacje i zaangażowanie wolontariuszy. Tymczasem warunkiem sprawnego działania wszelkich systemów wymiany – również, a może zwłaszcza tych, które obejmują nieodpłatnie świadczoną pracę – jest stosowanie reguły wzajemności. Inny problem stanowi nieoptymalne wykorzystanie dóbr, którymi dysponują organizacje pozarządowe i instytucje kultury. Wiele spośród tych podmiotów posiada zasoby (takie jak np. niewykorzystywane sale, sprzęt elektroniczny, publikacje, a nawet specjalistyczna wiedza pracowników), które bywają nieużywane, a mogłyby okazać się przydatne np. dla innych instytucji oraz organizacji trzeciego sektora. Odpowiedzią na ten stan rzeczy jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na połączenie niewykorzystanych zasobów z niezaspokojonymi potrzebami – waluty lokalnej. Instytucje publiczne i organizacje pozarządowe mają taki sam cel: jest nim ochrona i pomnażanie wspólnego dobra. Przy wszystkich różnicach i nieuniknionych barierach zasada współpracy i wzajemnej pomocy wydaje się najbardziej adekwatna dla sektora publicznego i pozarządowego. Projekt Wymiennik / Kooperacja jest odpowiedzią na to wyzwanie. zwiń
IDEA PROJEKTU
Idea
AKTUALNOŚCI
grupanieformalna_piktogram

Spotkanie 14 grudnia w Warsztacie

Ostatnie w tym roku spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych udziałem w programie Wymiennik / Kooperacja to okazja, żeby dołączyć do unikalnej sieci podmiotów opartej o lokalną walutę. Podczas spotkania przedstawimy założenia programu, powiemy, dlaczego warto wziąć w nim udział oraz opowiemy o naszych doświadczeniach w budowaniu  sieci współpracy między instytucjami, organizacjami, grupami nieformalnymi, przedsiębiorstwami, a także […]